راهبردهای نوین تربیت معلمان (ITT) - فرایند پذیرش مقالات